شرح

از فیلر ها مانند کربنات کلسیم برای حجم و وزن دادن به محصول نهایی استفده میگردد

کربنات به عنوان یکی از پر کننده ها(فیلر)در صنعت کامپوزیت مصرف فراوان دارد.

 

کربنات با مشهای متفاوت از مش400 تا مش 3800از بهترین کارخانه های تولید داخل

انواع تیتان بعنوان پودر سفیدمادر رنگ کاربرد دارد.

پودر رنگی (امرا-اخرا-گل ماش-دوده صنعتی)

نوع محصول