تولید محصولات ورزشی سبک ومقاوم باصنایع کامپوزیت

تولیدات دستگاه آلات شهر بازی و تفریحی

و بدنه  دستگاه های پزشکی و....